استودیو تبریز

زمان1396
مکان
هزینه تقریبی
مساحت        74مترمربع
کاربریاستودیو ضبط صدا

استودیو تبریز در سال 1396 توسط مجموعه تکنیک طراحی و اجرا شده است، این مجموعه با هدف ارائه خدمات ضبط، شامل اتاق ساکتی با ابعاد بزرگ طراحی شده است.

استودیو تبریز با استفاده از مدل های کار آمد جاذب های صوتی، در زمینه بازگشت ناسالم صدا آکوستیک شده است. طراحی معماری این مجموعه با هدف ارائه فضایی در رابطه با حدود فعالیت آن، با در نظر گرفتن شرایط سالم سازی صدا در محیط طراحی و اجرا شده است، استفاده از رنگ های متنوع و خاص و در عین حال مربوط به کاربری فضا در این استودیو مشهود است.