• استودیو خانگی پاکدامن

    زمان1397
    مکان
    هزینه تقریبی
    مساحت        20مترمربع
    کاربریاستودیو صدابرداری و میکس

    استودیو خانگی پاکدامن از سری استودیو های خانگی است که با اعمال دیوار های جدا کننده و پوشش کامل پنجره به فضایی مناسب برای ضبط و میکس کار های استودیویی تبدیل شده است،این استودیو خانگی در فضایی به ابعاد حدود 20 متر مربع در سال 1397 توسط مجموعه تکنیک طراحی و اجرا شده است