استودیو خانگی کردار

زمانسال 1396
مکان
هزینه تقریبی
مساحت         25مترمربع
کاربریاستودیو خانگی ضبط و میکس و مستر

رعایت زیبایی یک فضا با در نظر گرفتن هارمونی و روانشناسی رنگ در یک استودیو اصول مهمی است که دراستودیو خانگی کردار رعایت شده است. این استودیو در سال 1396 با طراحی و اجرای مجموعه تکنیک به سرانجام رسیده است، در استودیو های خانگی با توجه به محدودیت فضا باید در نظر داشت که ایجاد شرایط مناسب در فرکانس های مختلف و کنترل آن ها کار دشواری است که مجموعه تکنیک با حضور کارشناسان مطرح در این زمینه، به این مرحله دست پیدا کرده است.