13
آگوست

مفاهیم اولیه صدا

برای آشنایی با مبحث آکوستیک، فراگیری مقدماتی فیزیک صوت و آشنایی با مفاهیم مقدماتی صدا امری است ضروری.

صوت چیست؟

انرژی از تحریک ذرات ماده به وجود می آید، به شکلی که ذره ای با برخورد خود به ذره ی دیگر انرژی را منتقل می کند و بدین ترتیب صوت نشر می یابد. ما معمولا اصواتی که در هوا حرکت می کنند را می شنویم ولی صدا در گاز، مایع و حتی جامدات هم حرکت می کند. صوت تنها در محیطی انتشار پیدا می کند که ماده وجود داشته باشد. واحد اندازه گیری شدت صوت دسی بل می باشد.

بسامد چیست؟

به تعداد تغییرات فشارهوا در ثانیه، درنقطه ثابت که موج صدا در حال گذر از آن می باشد بسامد یا فرکانس می گویند. چرخه نوسانی در یک ثانیه را یک هرتز می گویند. یک هرتز به این معنی است که یک رویداد یک بار در هر ثانیه رخ می دهد. هرچقدر فرکانس کمتر باشد، صدا بمتر و جذب صدا سخت تر خواهد بود. هرچقدر فرکانس بالاتر باشد، صدا زیرتر و انرژی آن بیشتر خواهد بود و جذب آن توسط جاذب های صوتی راحت تراست.

طول موج چیست؟

به فاصله ی بین دوقله متوالی موج، طول موج گفته می شود. برای دو موج با سرعت یکسان هر چقدر بسامد بیشتر باشد، طول موج کوتاه تر است. حاصل ضرب طول موج در فرکانس برابر با سرعت موج می باشد. طول موج با فرکانس رابطه عکس دارد.

دامنه چیست؟

معیاری برای بلندا و شدت صوت است و با دور شدن از منبع کاهش پیدا می کند، دامنه الزاما معیاری بر بلندای صوت نیست.

سرعت صوت چیست؟

مدت زمان طی شده توسط امواج صوتی در یک ثانیه را سرعت صوت می نامند، این در صورتی است که جنس و دمای محیط در سرعت صوت تاثیر می گذارد. به عنوان مثال سرعت صوت در آب 1433 متر بر ثانیه است و سرعت صوت در آلومینیوم 4877 متر بر ثانیه می باشد.

نویز چیست؟

در لغت به معنای آلودگی صوتی است. اما در علم مهندسی صدا، به سیگنال ناخواسته ای گفته می شود که بر سایر سیگنال ها تاثیر نا خواسته می گذارد. نویز ها معمولا ماهیتی تصادفی یا اتفاقی دارند.

فشار صوت چیست؟

به انحراف فشار محلی نسبت به فشار محیط اطراف فشار صوت می گویند، برای اندازه گیری فشار صدا در هوا از میکروفون استفاده می شود.

نقطه تعادل نوسان گر چیست؟

به نقطه ای که موج درآن هیچ انرژی پتانسیلی ندارد و در آن نقطه حداکثر سرعت خود را داراست نقطه تعادل نوسان گر می گویند. این نقطه در محاسبه ی جایگیری پنل های آکوستیکی تاثیر دارد.

فاز چیست؟

به انحراف یک موج از موج دیگر بر حسب درجه فاز می گویند. دو موج با فرکانس برابر در فاز 180 درجه می توانند کاملا میزان تاثیر دامنه ها را به صفر نزدیک کنند و دامنه های منفی و مثبت بر عکس یکدیگر شوند.