انواع جاذب های آکوستیکی
07
جولای

جاذب ها و انواع آن

جذب صدا فرایندی است که طی آن توسط سطوح، انرژی صوتی کاهش پیدا می کند. وقتی که امواج صوتی به سطحی برخورد می کنند، قسمتی از آن وارد سطوح می شود، بخشی از انرژی صوتی هم توسط ماده جذب می شود. انرژی صوتی جذب شده تبدیل به گرما می شود و مانع از بازتاب آن از سطح می شود. مواد جاذب براساس فرکانس های موجود در فضا و کاربرد محل انتخاب می شوند، جذب کننده های مختلف ویژگی های جذب متفاوت را نشان می دهند. برای رسیدن به ویژگی های بهینه، از ترکیب انواع جاذب های صوتی در استودیو استفاده می شود.

ضریب جذب هر ماده عددی بین 0 تا 1 می باشد. مقدار 0 سطح کاملا بازتابنده و مقدار ۱ همانند پنجره کاملا باز است، ازاین اعداد می توان در مطالعه رفتار آکوستیکی محیط استفاده کرد.

در واقع وظیفه اصلی جاذب های صوتی حذف امواج اضافه در فرکانس های بالا و کاهش میزان ریورب ناسالم است.جاذب های متخلخل:

از مواد متخلخل برای جذب فرکانس های میانی و بالا استفاده می کنند، مواد متخلخل بستر مناسبی برای جذب و کاهش انرژی موجود در فرکانس های میانی و فرکانس های بالا می باشد.

پشم های معدنی و پشم سنگ، الیاف و فوم ها از اعضای این ردیف جاذب ها می باشند، ذرات ریزی که از پشم های معدنی در محیط پخش می شوند برای ما بسیار آسیب رسان هستند. به همین دلیل سطح این نوع جاذب ها در فضای استودیو باید به صورت کامل با پارچه های مناسب پوشانده شوند. پارچه های مناسب برای پرده و مبل، بهترین نوع پوشش برای پشم های معدنی می باشند.

ضخامت این نوع جاذب ها باید از نصف مقدار طول موج بیشتر باشد. در صورت داشتن فاصله از محل نصب آن می تواند در فرکانس های پایین هم کار آمد باشد. باید توجه داشت که پشم های معدنی با فشردگی پایین و ضخامت بالا دراین فرکانس تاثیر گذار است.جاذب های حفره ای:

تخته های فیبری و پنل های سوراخ دار از جمله جاذب های حفره ای هستند، سوراخ های موجود در پنل های فیبری به عنوان تله عمل می کنند، که وظیفه جذب صدا و اتلاف انرژی امواج صوتی را بر عهده دارند.

جذب این پنل ها با میزان نرمی آن ها ارتباط مستقیم دارد. این مواد در فرکانس های پایین جذب کمی دارند و استفاده از جاذب های متخلخل در ترکیب باآن ها می تواند طیف جذب فرکانسی راگسترش دهد.جاذب های پوسته ای:

این نوع جاذب ها در انواع مختلف، به صورت ورقه های انعطاف پذیر و صفحات سخت تولید می شوند که بیشترین کاربرد آن های جذب فرکانس های پایین است. در صورت استفاده از جاذب های متخلخل در پشت این نوع جاذب ها می توان راندمان بهتری داشت. نصب بدون فاصله ی جاذب های پوسته ای از سطح متکی به آن می تواند قابلیت آن ها را به صفر برساند و به عنوان بازتابنده عمل کنند.